فرم ساماندهی نیروی انسانی ویژه همکاران که از مرخصی یا ماموریت سال تحصیلی ۱۴۰۰

فرم ساماندهی نیروی انسانی ویژه همکاران که از مرخصی یا ماموریت سال تحصیلی 1400

این فرم فقط مخصوص همکاران بازگشت از مرخصی یا ماموریت .... می باشد سایر نیروها مجاز به پرکردن نمی باشد.

مرحله 1 از 4

مطالب مرتبط