معرفی رابطین طرح و برنامه های مقطع ابتدایی ۹۹-۱۴۰۰

 

معاونت آموزش ابتدایی گروههای آموزشی
 • مشخصات آموزشگاه

 • !!!!هر آموزشگاه فقط می تواند یکبار فرم را تکمیل و ارسال کند
 • مشخصات مدیر آموزشگاه

 • معرفی رابطین طرح و برنامه های مقطع ابتدایی

  توجه !!! هر فرد تنها در یک طرح می تواند رابط معرفی شود
 • نامنام خانوتدگیکد پرسنلی/کدملیپایه تدریسسابقه خدمتتحصیلاتشماره همراه
 • نامنام خانوتدگیکد پرسنلی/کدملیپایه تدریسسابقه خدمتتحصیلاتشماره همراه
 • نامنام خانوتدگیکد پرسنلی/کدملیپایه تدریسسابقه خدمتتحصیلاتشماره همراه
 • نامنام خانوتدگیکد پرسنلی/کدملیپایه تدریسسابقه خدمتتحصیلاتشماره همراه
 • نامنام خانوتدگیکد پرسنلی/کدملیپایه تدریسسابقه خدمتتحصیلاتشماره همراه
 • درپایان بررو دکمه سبزرنگ کلیک کنید

مطالب مرتبط